BORPELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wprowadzenie do przedsiębiorstwa Borpelle sp. z o.o. sp.k. nowej maszyny w celu dywersyfikacji oferty i ograniczenia kosztów dotychczasowej produkcji”
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałanie 1 – 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)
Przedmiotowy projekt polega na realizacji inwestycji w ruchome środki trwałe w postaci nowej krajarki poziomej, która zastąpi starą kilkudziesięcioletnią i pozwoli wdrożyć nowe produkty do produkcji. Celem wskazanych zakupów jest osiągnięcie podstawowego celu przedsiębiorstwa, jakim będzie utrzymanie/wzmocnienie działalności przedsiębiorstwa i możliwość utrzymania/stworzenia miejsc pracy, pomimo negatywnych skutków pandemii, które firma odczuwa coraz silniej. Dzięki nowej gałęzi usługowej wprowadzanej do przedsiębiorstwa i dzięki realizacji projektu, nastąpi dywersyfikacja działalności, a tym samym znacząco powiększy się zakres oferowanych produktów.

Celem na poziomie produktu będzie zakup środków trwałych. Celem na poziomie rezultatu będzie z kolei:
– dostosowanie się do potrzeb rynku – Bieżąca sytuacja rynkowa wymusiła tutaj znaczącą zmianę – zmieniające się zapotrzebowanie na usługi/produkty rodzi konieczność dywersyfikacji produkcji
– wzrost konkurencyjności
– odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby klientów
– zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa
– wzrost przychodów (tym samym wielkości podatku dochodowego odprowadzanego na
terenie województwa dolnośląskiego)
– poszerzenie katalogu produktów
– wzrost zatrudnienia

Wydatki ogółem: 492 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 400 000,00 PLN
Dofinansowanie: 320 000,00 PLN

Kontakt z nami

Siedziba firmy

BORPELLE Sp. z o.o. Sp. k. – Wrocław
ul. Kościelna 5a
55-040 Tyniec Mały, Polska

tel. +48 605 744 499
tel. +48 601 757 187

e-mail: info@borpelle.com.pl

Sklep firmowy

Sklep Borpelle
ul. Warszawska 317
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 364 38 59
– CZYNNY 24h pod nr tel. 694 294 187

Borpelle

mapa zasięgu działania Borpelle